Friday, September 29, 2023
Homeધર્મદર્શનયુનાઈટેડ કિંગડમના ભારતીય મૂળના પ્રધાનમંત્રી શ્રી ઋષિ શુનક ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિની ધરોહર...

યુનાઈટેડ કિંગડમના ભારતીય મૂળના પ્રધાનમંત્રી શ્રી ઋષિ શુનક ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિની ધરોહર સમાન શ્રી સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ, દિલ્હીની મુલાકાતે આવ્યા હતા..

યુનાઈટેડ કિંગડમના ભારતીય મૂળના પ્રધાનમંત્રી શ્રી ઋષિ શુનક ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિની ધરોહર સમાન શ્રી સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ, દિલ્હીની મુલાકાતે આવ્યા હતા..

યુનાઇટેડ દ િંગડમના વડા પ્રધાન માનનીય ઋદિ સુન તેમની પત્ની અક્ષતા મૂદતિસાથેરદવવારે10 સપ્ટેમ્બર 2023 ના
રોજ G20 સદમટ માટેભારતની તેમની સત્તાવાર યાત્રા િરદમયાન BAPS સ્વાદમનારાયણ અક્ષરધામ – નવી દિલ્હી ની
મુલા ાત લીધી હતી.
વડાપ્રધાન શ્રી અનેતેમનો ાફલો સવારે૬:૪૫ વાગ્યેઆવ્યો હતો. સદ્ભાવના અનેદમત્રતાના પ્રતી તરી ેપરિંપરાગત
દહિંિુસિંસ્ ૃદત પ્રમાણેતેઓનુિંઉષ્માભયુુંસ્વાગત રવામાિંઆવ્યુિંહતુિં.
ત્યારબાિ અક્ષરધામ મિંદિરના વદરષ્ઠ સિંતો તેમજ ાયિ રો દ્વારા વડાપ્રધાન શ્રી સુન નુિંઅદભવાિન રવામાિંઆવ્યુિંહતુિં
અનેBAPS ના આધ્યાદિ વડા પરમ પૂજ્ય મહિંત સ્વામી મહારાજ વતી દવશેિ સિિં ેશ રજૂ રવામાિં હતો.
પરમ પૂજ્યમહિંત સ્વામી મહારાજેતેમના અનેઅન્ય પ્રદતદનદધઓ માટેતેમની અિંગત શુભેચ્છાઓ અનેપ્રાથિનાઓ પાઠવી
હતી. તેમણેલખયુિં, “વસુધૈવ ુટુમ્બ મની ભાવના અનુસાર , અમેતમારા અનેતમામ ઉપદસ્થત લો ો માટેપ્રાથિના રીએ
છીએ , આ G20 સદમટ સમગ્ર દવશ્વનેશાિંદત, સમૃદિ અનેવૈદશ્વ સિંવાદિતા તરફ સામૂદહ રીતેમિિ રેઅનેશાનિાર
સફળતા પ્રાપ્ત થાય”
તેમની મુલા ાત િરદમયાન, વડાપ્રધાન શ્રી સુન નેસ્વાદમનારાયણ અક્ષરધામની ઝાિંખી આપવામાિંઆવી હતી.
અક્ષરધામ એ 100 એ રનુિંઆધ્યાદિ અનેસાિંસ્ ૃદત સિં ુલ છેજેભારતની પરિંપરાઓ અનેપ્રાચીન સ્થાપત્ય નેભવ્ય
રીતેપ્રસ્તુત રેછેઅનેશ્રિા, ભદિ અનેસિંવાદિતાના યુગતીત દહન્િુઆધ્યાદિ સિંિેશા નેઉજાગર રેછે.
વડાપ્રધાન શ્રી સુન અનેતેમની પત્નીએ મુખય મિંદિરમાિંસ્થાદપત પદવત્ર મૂદતિઓના ખૂબ જ આિર પૂવિ િશિન તેમજ
આરતી યાિતેમજ ભારતીય લા અનેસ્થાપત્યની ખૂબ પ્રશિંસા રી. િિંપતીએ દવશ્વ શાિંદત, પ્રગદત અનેસિંવાદિતા માટે
પ્રાથિના રી હતી.

વડાપ્રધાન શ્રી સુન ેઅક્ષરધામ મિંદિર મુલા ાતનેવણિવતા હ્ુિં: “આજેસવારેિશિન અનેપૂજા માટેસ્વાદમનારાયણ
અક્ષરધામની મુલા ાત લઈનેમનેઅનેમારી પત્નીનેઆનિંિ થયો.
અમેઆ મિંદિરની સુિંિરતા અનેતેના શાિંદત, સિંવાદિતા અનેવધુસારા માનવ બનવાના સાવિદત્ર સિંિેશથી અદભભૂત થઈ
ગયા. આ માત્ર પૂજાનુિંસ્થળ નથી, પરિંતુએ સીમાદચહ્ન છેજેભારતના મૂલ્યો, સિંસ્ ૃદત અનેદવશ્વમાિંભારત ના યોગિાનને
પણ િશાિવેછે.આજેદિદટશ ભારતીય સમુિાયના સ ારાિ યોગિાન દ્વારા સમગ્ર દિટનમાિંપણ આ જ ભારતીય મૂલ્યો
અનેસિંસ્ ૃદતનેઆપણેજીવિંત જોઈ શ ીએ છીએ.
આજેસવારેપરમ પૂજ્ય મહિંત સ્વામી મહારાજેમનેજેઆશીવાિિ પાઠવ્યા હતા તેઆશીવાિિ પ્રાપ્ત રવા બિલ હુિં ખૂબ
ગૌરવ અનુભવુિંછુિં, અનેહુિં જાણુિંછુિં ેપરમ પૂજ્ય મહિંત સ્વામી મહારાજ ખૂબ જ ટૂિં સમયમાિંયુએસએના રોદબન્સદવલમાિં
ત્રીજા સુિંિર સ્વાદમનારાયણ અક્ષરધામ મિંદિરનુિંઉદ્ઘાટન રી રહ્ા છેતો આ શુભ પ્રસિંગેહુિં મહિંત સ્વામી મહારાજ અને
BAPS ના તમામ સિંતો-ભિોનેઉિઘાટન પહેલા મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ મો લવા માિંગુછુિં.”
સિંસ્થાના વદરષ્ઠ સિંત પૂજ્ય િહ્મદવહારીિાસ સ્વામીએ ઉમેયુું: “વડાપ્રધાન શ્રી સુન નુિંસ્વાદમનારાયણ અક્ષરધામમાિં
સ્વાગત રવુિંઅનેપરમ પૂજ્યમહિંત સ્વામી મહારાજના શાિંદત, એ તા અનેજનસેવાના સિંિેશનેલો ો સુધી પહોચડવો એ
ગૌરવની વાત છે. યુ ેનો ભારત સાથેનો સિંબિંધ દમત્રતાના બિંધન પર બાિંધવામાિંઆવ્યો છેઅનેસાિંસ્ ૃદત આિાનપ્રિાન
તેમજ યુ ેમાિંરહેતા ભારતીય સમુિાય દ્વારા તેનેપ્રોત્સાહન આપવામાિંઆવ્યુિંછે. આ મુલા ાત દ્વારા આ સિંબિંધનેવધુ
મજબૂત રવા બિલ અમનેઆનિંિ થયો.”
પ્રદત ૂળ હવામાન હોવા છતાિં, વડા પ્રધાનશ્રી એ મિંદિરમાિંિશિન અનેપ્રાથિનાના ાયિમાિંભાગ લેવા માટેલગભગ એ લા

apstarnews
apstarnews
Akshar Purshottam Star NEWS
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
2FollowersFollow
+26
°
C
+29°
+17°
Gujarat
Monday, 09
Tuesday
+30° +17°
Wednesday
+30° +17°
Thursday
+29° +18°
Friday
+27° +15°
Saturday
+27° +14°
Sunday
+27° +15°
See 7-Day Forecast
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments